زیباترین ستارگان سینمای جهان

هر گونه سوء استفاده از عکسها باعث هک شدن شما میشه. میتونید امتحان کنید
آرزو و ... و مه لقا


راحله جابری خواهر بزرگتر مه لقاست. و اینم بچه شه.

مه لقا و راحله

مادر مه لقا جابری
مه لقا و مادرش